Priser og gebyrer 2021

Her vises priser og gebyrer for 2021.

Barnehage

Foreldrebetaling

100% plass: kr. 3135,- pr. mnd
50% plass: kr. 1567,50,- pr. mnd

For fleksibelt barnehagetilbod vert foreldrebetalinga 180,- kr/dag.
Gebyr for sein henting vert kr 169,- . 

Betaling for mat/frukt kjem i tillegg til barnehagesatsane.
 
*Som prinsipp gjeld nasjonal maksimalpris. 


Garantiordning
Frå 1.mai 2015 vart det innført garantiordning for foreldrebetaling. Ingen skal betala meir i foreldrebetaling enn 6% av den samla skattepliktige inntekta til huslyden. 

Aurland kommune administrerer ordninga for alle barnehagebarn som er heimehøyrande i kommunen.

Søknad: Redusert foreldrebetaling - link til søknadsskjema

Legg ved kopi av den(dei) siste sjølvmeldinga(ne).

 

Gratis kjernetid 

”Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Søknad: Gratis kjernetid - link til søknadsskjema

Legg ved kopi av den(dei) siste sjølvmeldinga(ne).

Søskenmoderasjon

50% reduksjon for 2. søsken
75% reduksjon for vidare

For fleksibelt barnehagetilbod vert foreldrebetalinga 180,- kr/dag.
Gebyr for sein henting vert kr 169,- . 

SFO

Betalingssatsar SFO

Opphaldstid Foreldrebetaling pr. mnd
0-14 timer/veke kr 1 755
Over 14 timer/veke kr 2 234

 

Tinging av ekstradagar

Fast påmeldt barn - vanleg dag kr. 164
Fast påmeldt barn - ferie-fridag kr. 294


 

Ikkje fast påmeldt barn - vanleg dag kr. 228
Ikkje fast påmeldt barn - ferie-fridag kr. 371 
Gebyr for sein henting kr. 218

 

Syskenmoderasjon: 50% for 1 sysken.
Syskenmoderasjon: 75% for 2 eller fleire sysken. 

Musikk- og kulturskulen

Musikkbarnehage

Betalingssats pr. år Gratis

 

Grunnopplæring gruppe 1 og 2

Betalingssats pr semester kr. 1 000

Andre gebyr

Sal av dirigent  kr. 41 200
Leige av lydutstyr til lag og organiasjonar  kr. 500
Leige av lydutstyr til eksterne/kommersielle kr. 1 100
Bruk av musikklærar til eksterne prosjekt pr time kr. 500

Biletkunst

Betalingssats pr. semester kr. 1 400

Individuell undervisning på instrument

Beatlingssatsar pr semester

Eitt semester er eit halvår. 

Barn kr. 1 400
Student kr. 1 500
Vaksen kr. 1 800
Leige av instrumen kr. 500 pr. år


Søskenmoderasjon 50% på eitt instument/tilbod

Aurlandshallen

Betalingssatar for symjehallen og trimrommet 

Trimrommet

Årskort vaksen 2 732,-
Årskort ungdom 1 643,-
Halvårskort vaksen 1 643,-
Halvårskort ungdom 986,-
Månadskort vaksen 401,-
Månadskort ungdom 246,-
Klyppekort vaksen (12 klypp) 668,-
Klyppekort ungdom (12 klypp) 401,-
Enkel time vaksen  103,-
Enkel time ungdom  51,-
Gruppetime vaksen 277,-
Gruppe time ungdom 205,-

 

Symjehallen

Enkeltbillet vaksen/honnør 100,-
Enkeltbillet barn/ungdom/student 50,-
Klyppekort vaksen/honnør (12 klypp) 650,-
Klyppekort barn/unngdom/student (12 klypp) 390,-

 

Biblioteket/Infohagen

Betalingssatsar for biblioteket/inforhagen

Purregebyr

Purregebyr 1 gong  kr. 0
Purregebyr 2 og 3 gong kr. 40

Pleie og omsorg

Betalingssatsar for pleie og omsorg 

Vederlag og eigenbetaling for pleie, rehablitering og omsorg

Kommunen kan krevja betaling for heimebaserte tenester tildelt etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester. Heimesjukepleie er gratis, men for praktisk bistand, matombringing, tryggleiksalarm og dagtilbod for heimebuande personar med kognitiv svikt må du betale for.
 

Middag kr. 99
Dessert/suppe kr. 28
Frukost/kvelds kr. 48 
Leige av tryggleiksalarm pr. mnd. (inkludert SIM-kort) kr. 191
Vask av tøy kr. 263       

 

Dagtilbod for heimebuande demente  kr. 164  


Opphald på helsetunet 

Alle som har plass i sjukeheim må betale for opphold, jf. Lov om kommunale helse og omsorgstenester og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester


Korttidsopphold er tidsavgrensa opphald i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold. Korttidsopphold er inntil 60 døgn, over 60 døgn pr år blir betaling som langtidsopphold. Korttidsplass blir fakturert.

Langtidsopphold er opphald i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphald når vedkommande har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.
Du begynner å betale ein måned etter at du har flyttet inn. Viss du har hatt korttidsopphold over 60 døgn i løpet av eit år, må du betale frå fyrste dag.
 
Døgnopphald *kr. 159
Dag eller nattopphald *kr. 90 

*Opphaldsutgiftene blir regulert i tråd med forskrift frå sosial- og helsedepartenementet. Gjeldande forskriftet er "Verderlag for opphal i institusjon mv." 

Eigenbetaling for praktisk bistand (heimehjelp), blir ført vidare som abonnements-ordning desom ein mottek over 6 timar heimehjelp i månaden. 
 

0 - 2 Grunnbeløp i folketryggda  kr. 175 
2 - 3 Grunnbeløp i folketryggda  kr. 523 
3 - 4 Grunnbeløp i folketryggda kr. 982
4 - 5 Grunnbeløp i folketryggda kr. 1 552
Over 5 grunnbeløp i folketryggda kr. 2 072

 
Ved tildeing av 6 timar eller mindre hjelp kvar månad betalar timepris: 
 

0 - 2 Grunnbeløp i folketryggda kr. 28
2 - 3 Grunnbeløp i folketryggda kr. 71
3 - 4 Grunnbeløp i folketryggda kr. 142
4 - 5 Grunnbeløp i folketryggda kr. 217
Over 5 grunnbeløp i folketryggda kr. 295

 

Kart og oppmåling

Gebyr for forvaltingsoppgåver etter matrikkellova

1.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINNG 

1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn 
                                                                     

Areal frå 0 - 500 m2   kr. 12 260
Areal frå 501 m2 - 2000 m kr. 20 410
Areal frå 2001 m- auke pr. påbegynt da.            kr. 2 040
Maksimalt gebyr kr. 102 070
1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikluert grunn 
 

Areal frå 0 - 500 m2 kr. 12 260
Areal frå 0 - 2000 m2 kr. 20 410
Areal frå 2001 m- auke pr. påbegynt da kr. 2 040
Maksimalt gebyr  kr. 102 070


1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon
Gebyr for oppmålin av uteareal pr. eigarseksjon 
 

Areal frå 0 - 50 m2   kr. 8 170 
Areal frå 51 m- 250 m2  kr. 12 260
Areal frå 251 m- 2000 m2 kr. 16 330
Areal frå 2001 m- auke pr påbegynt da. kr. 1 2401.1.4 Oppretting av anleggseigedom 
Gebyr som for oppretting av grunneigedom           
 

Volum frå 0 - 2000 m3 kr. 24 500
Volum frå 2001 m- auke pr. påbegynt 1000 m  kr. 1 630 


Registrering av jordsameige 
Gebyr for registerting av eksisterande jordsameige blir fakturert etter medgått tid. 
 

1.2 OPPRETTING AV MATRIKKELEIING AV UTAN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING

Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, og 1.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 

1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering 
Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før den er fullført, må avviast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre årsaker ikkje kan fullførast blir sett til 1/3 av gebyrsatane etter 1.1 og 1.2 

 
1.3 GRENSEJUSTERING 

1.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5% av eigedomen sitt areal. Maksimalgrense er sett til 500 m2. Ein eigedom kan mellombels ikkje avgje areal som i sum overstig 20% av eigedomen sitt areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre klassar gjelde. 
 

Areal frå 0 - 250 m2   kr. 6 120
Areal frå 251 - 500 m2 kr. 10 220 1.3.2 Anleggseigedom 
For anleggseigedom kan volum justerast med inntil 5% av anleggseigedomen sitt volum, men den maksimale gensa blir sett til 1000 m3
 

Volum frå 0 - 250 m3 kr. 15 310
Volum frå 251 - 1000 m3 kr. 17 3601.4 AREALOVERFØRING 

1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. 
Arealoverførin utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål. 
 

Areal frå 0 - 250 m2  kr. 11 110       
Areal frå 251 m2 - 500 m2 kr. 14 800
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2  
medfører ei auke av gebyret på
kr. 4 090 1.4.2 Anleggseigedom 
For anleggseigedom kan volum som ikkje skal overførast frå ein matrikkeleining til annan, ikkje vere registert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ein matrikkeleining viss vilkåra for samnføying er til stade. Matrikkeleininga skal utgjere eit: 
 

Volum frå 0 - 250 m3 kr. 15 310    
Volum frå 251 - 1000 m3 kr. 20 410
Arealoverføring pr nytt på begynte 500 m3 
medfører ei auke av gebyr på
kr. 1 2401.5 KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE DER GRENSA TIDLEGARE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING 
 

For inntil 2 punkt   kr. 4 090 
For overskytande grenepunkt, pr. punkt kr. 1 0201.6 KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE DER GRENSA IKKJE TIDLEGARE ER KOORDINATBESTEMT/ ELLER KLARLEGGING RETTAR 

 

For inntil 2 punkt kr. 8 170 
For overskvtande grenepunkt pr. punkt kr. 3 050 

Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid. 1.7 PRIVAT GRENEAVTALE 

 

For inntil 2 punkt eller 100 m grenelengde  kr. 4 090
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenelengde kr. 1 020     1.8 TIMEPRIS 
 

Timepris for arbeid etter matrikkellova

kr. 1 330 1.9 URIMELEG GEBYR 

Om gebyret åpenbart er urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadene kommune har hatt, kan administrasjonssjefen eller vedkommande som har gjeve fullmakt, av eiege tiltak fastsetje eit høveleg gebyr. 

Fullmaktshavar kan under samme forutsetningar og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betalinf av gebyr, ffastsetje eit redusert gebyr. 


1.10 BETALINGSVILKÅR 

Gebyra blir fastsett etter det regulativet som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal krevjast inn etterskotsvis. I tillegg til gebyr etter dette regulativet skal rekvirenten vetale dei tinglysingsutgiftene som følgjer av rekvisisjonen. 


1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKA

Om rekvirenten under saksgangen gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, blir likevel gebyret ikkje endra. 


1.12 UTSKRIFT AV MATRIKKELBREV
 

Matrikkelbrev inntil 10 sider (fastsett sentralt)  kr. 175 
Matrikkelbrev over 10 sider (fastsett sentralt) kr. 350 


Gebyr skal betalast til kommunekassen etter rekningsoppgåve frå oppmålingsmyndigheita.
Betaling skal skje etter det regulativ o dei star som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. 

Gebyrstsane inkludere hjelpemannskap, administrasjonsutgifter og arbeidet med mering av grenser. 
Utgifter til merkemateriell skal påplussast gebyret 
Tinglysingsutgifter skal påplussast gebyret. 

Karttenester

2.1 PLOTTING AV KART FRÅ DIGITAL KARTBASE 

2.1.1 A0 kr. 455
2.1.2 A1 kr. 329
2.1.3 A2 kr. 196
2.1.4 A3 kr. 101
2.1.5 A4 kr. 69

 

2.2 KOPIERING FRÅ PLOTTAR (INKLUDERT PDF-FIL)

2.2.1 A0 kr. 391
2.2.2 A1 kr. 265
2.2.3 A2 kr. 132
2.2.4 A3 kr. 69
2.2.5 A4 kr. 32

 

2.3 KOPI AV MÅLEBREV, SKYLDDELINGAR 

2.3.1 Per stykk kr. 103

 

2.4 KOPI AV GAMLE SAKER 

2.4.1 Fastledd kr. 138
2.4.2 Tillegg per ark kr. 15 

 

2.5 SAL AV EIGEDOMSOPPLYSNINGAR 

2.5.1 Fast pris kr. 3 177

 

2.6 VEDLEGG TIL SØKNADAR 

2.6.1 Kart i A4-fromat til søknadar Gratis   
2.6.2 Dokument til pågåaande saker Gratis 


Gebyr skal bealast til kommunekassen etter rekningsoppgåve frå sakhandamar. 
Betaling skal skje etter det regulativ og dei stars som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. 

Andre tenester

3.1 PRODUKSJON AV DIGITALE KART (SOSI, DFX, ILLUSTASJONAR MED MEIR) 

3.1.1 Vert fastsett ut i frå fleire variablar. Ta kontakt for tilbod 


3.2 UTSETJING AV BYGGA 

3.2.1 Fast gebyr inkl. eit punk kr. 2 621
3.2.2 Per ekstra hjørnepunkt kr. 329 

 


3.3 MERKEMATERIELL 

3.3.1 Per merke  kr. 79


 

3.4 TINGLYSING

3.4.1 Fast gebyr *kr. 525

*Vert fastsett sentralt. Gjeldande sats per 2016 


3.5 TIMEPRIS FOR ARBEID I MARKA 

3.5.1 Minstepris kr. 2 044
3.5.2 Per time kr. 1 324

 


3.6 BIL 

3.6.1 Fastledd kr. 51
3.6.2 Per km kr. 5 


Gebyr skal betalast til kommunekasssen etter rekningsoppgåve frå oppmålingsmyndigheita. 
Betaling skal skje etter regulativ og dei satsar som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. 

Plan- og byggesak

Plan og byggesaksgebyr

Gebyr for meirabreid ved mangelfull søknad  kr. 580    

Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslova: 
For alle typar bygg betalast eit basisgebyr:
 

Rammeløyve tiltaksklasse 1 kr. 7 220
Igangsettingsløyve tiltaksklasse 1  kr. 4 510  

 

Rammeløyve tiltaksklasse 2  kr. 10 820
Igangsettingsløyve tiltaksklasse 2 kr. 6 310

 

Rammeløyve tiltaksklasse 3 kr. 14 430
Igangsettingsløyve tiltaksklasse 3 kr. 7 220 

 

Eittrinns handsaming tiltaksklasse 1  kr. 8 120
Eittrinns handsaming tiltaksklasse 2 kr. 11 730
Eittrinns handsaming tiltaksklasse 3 kr. 14 430

 

Tiltak utan ansvarsrett kr. 2 050

 

Tilbygg/påbegynt <30 m2 25% av basisgebyr
Tilbygg/påbegynt >30 m3 <100 m2 50% av basisgebyr
Tilbygg/påbegynt >100 m2 100% av basisgebyr

 

Grasje/bustadbruk/naust/basseng etc:  50% av basisgebyr                              

 

Endring av løyve 50% basisgebyr 

 

Tillegg til basisgebyr skal det betalasy eit arealgebyr pr: mbruksareal <300m2 kr. 20                
Tillegg til basisgebyr skal det betalasy eit arealgebyr pr: mbruksareal >300m2 kr. 40 

 

Ansvarsrett for sjølvbyggjar kr. 1 030   

 

Mellombels bruksløyve kr. 1 820

 

Bruksendring:       50% av fullt gebyr

 

Andre søknadspliktige tiltaak som fasadeendring, vindaugeskift (som medfører fasadeendring),
støttemur, antenner, skilt, balkong, etg. 
kr. 900          

 

Avvik frå høgde/avstand etter pbl §29-4 kr. 2 710
Avvik frå tekniske krav etter pbl §31 - 2 pr avvik kr. 1 090

 

Dispensasjonar med heimel i Pbl§19   
a) For handsaming av søknad om dispensjasjon frå kommuneplan, reguleringsplan,
utbyggingsplan eller føresegner i plan- og bygningsplan i saker som skal på
eksterne høyring og/eller politisk handaming
kr. 12 380   
b) For handsaming av søknad om dispensjasjon i sker som ikkje skal på
ekstern høyring, pr. dispensjasjon. 
kr. 5 250
c) For handsaming av søknad om dispensasjon, bagatellmessige enkle dispensasjoner
i byggesakshandsaming pr dispenasjon.
kr. 1 520

 

Søknad om deling etter Pbl §20-3   
Deling av eigedom eller bortfeste for meir enn 10 år,  når søknaden er 
i samsvar med bygge eller reguleringsplan
kr. 3 570
Deling av eiegdom som ikkje er i samsvar med godkjent reguleringsplan  kr. 5 030

 

Utsleppsløyve  
Bustad/ friitidsbustad med toalett  kr. 1 950
Bustad/ fritidsbustad utan toalett  kr. 1 000
Utslepp større enn 1 bustad/ fritidsbustad
med toalett - pr. personekvivalent. 
kr. 400
Utslepp større enn 1  bustad utan toalett -
pr. personekvivalent 
kr. 200

 

Reguleringsplanar:   
Kontorarbeid pr time (ut over sakshandsaming) kr. 690 
Feltarbeid (enkelperson) (utover sakshandaming)  kr. 690
Politiak avklaring før førstegogs handsaming
av privat planforslag 
kr. 5 340


 

Detaljregulering Pbl §12-2, 12-9, 12-10, og 12-11  
Handsaming av planprogram etter Pbl §12-9 kr. 6 220
a) Ordinær enkel plan som er i samsvar med overordna plan,
med avgrensa utfordringa i høve interesser og omsyn
og ikkje krav om KU
kr. 21 040
b) Ordinær samansett plan som er i samsvar med overordna plan,
med utfordringar knytta til for eksempel: skred, flaum trafikk, etc. 
Naudsynet med avklaring i høve interesser og omsyn og ikkje krav om KU
kr. 31 560
c) Kompleks plan med krav om KU og samansette
arealbruksutfordringar / konfliktar. 
kr. 47 350

 

Mindre endring av reguleringplan  kr. 4 360

Konsekvensutgreiing (Pbl kap. 4,  §4-2 og kap. 14)

Der kommunen skal godkjenne konsekvensutgreiing utført på vegne av tiltakshavar, skal det betalast gebyr etter medgått tid og utlegg som kommunen har hatt til sakkunning hjelp. Minstegebyr for kvar utgreidd tilhøve (jfr. Tabell I og II i forskrifta) 

 

Kontorarbeid pr time (ut over sakshandaming) kr. 690 

 

Minstegebyr for kvart utgreidd tilhøve (jfr. tab I og II forskrifta) kr. 6 230

 

Vatn, avlaup og feiing

Gebyr for avløp

Betalingssatsar pr år

Tilknytingsgebyr kr. 5 463
Forbruksgebyr avløp kr. 13,40
Avløpsgebyr < 80 m2 (100 m3) kr. 1 340
Avløpsgebyr 80 - 250 m(150 m3) kr. 2 010
Avløpsgebyr > 250 m2 (225 m3) kr. 3 015
Fastleddgebyr avløp kr. 1 150
Fastleddgebyr avløp <32 mm kr. 1 150
Fastleddgebyr avløp <40 mm kr. 2 300
Fastleddgebyr avløp <63 mm kr. 4 600
Fastleddgebyr avløp <75 mm kr. 6 900
Fastleddgebyr avløp >75 mm kr. 11 500

Gebyr for vatn

Betalingssatar pr år 

Tilknytingsgebyr kr. 5 463
Forbruksgebyr vatn kr 13,00
Vassgebyr < 80 m2 (100 m3) kr. 1 300
Vassgebyr 80 - 250 m2 (150 m3) kr. 1 950
Vassgebyr > 250 m2 (225 m3) kr. 2 925
Fastleddgebyr vatn kr. 1 320
Fastleddgebyr vatn <32 mm kr. 1 320
Fastleddgebyr vatn <40 mm kr. 2 640
Fastleddgebyr vatn <63 mm kr. 5 280
Fastleddgebyr vatn <75 mm kr. 7 920
Fastleddgebyr vatn >75 mm kr. 13 200
Sal av vatn utanom fast abonnement 
pris pr. m3
kr. 23,50 

 

Gebyr for mottak av slam

Levering av slam - pris pr. m3  kr 1 880

 

Kommunal husvær

Følgjande rettleiar ligg til grunn for berekning av husleige.
Ved oppussing av husvær skal stsen fastsetjast på nytt. 
Ved behov kan rådmannen tilpasse husleige til gjengs leige. 

Omsorgsbustader m.m.

Vårdraum - Skjerdalsvegen 26A kr. 5 160
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26B kr. 5 160
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26C kr. 5 160
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26D kr. 5 160
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26E kr. 5 160
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26F kr. 5 160
Vetleli 12A kr. 6 520
Vetleli 12B kr. 7 860
Vetleli 12C kr. 6 520
Vetleli 12D kr 7 860
Fretheimshaugane 6A kr. 6 050
Fretheimshaugane 6B kr. 6 050
Fretheimshaugane 8A kr. 6 050
Fretheimshaugane 8B kr. 6 050
Fretheimshaugane 10A kr. 6 050
Fretheimshaugane 6C kr. 6 050
Fretheimshaugane 8C kr. 11 350
Fretheimshaugane 8D kr. 6 050
Fretheimshaugane 10B kr. 6 200
Skulevegen 34A kr. 8 180
Skulevegen 34B kr. 8 180
Skulevegen 36A (stor) kr. 11 355
Skulevegen 36B kr. 8 180
Skulevegen 38A kr. 8 180
Skulevegen 38B kr. 8 180
Onstadvegen kr. 9 355
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4A kr. 7 300
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4B kr. 7 300
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4C kr. 7 300
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4D kr. 7 300
Torvangerhuset - Rygg 3 kr. 8 350
Torvangerhuset Kjellar etg. - Rygg 3  kr. 5 565 
Bustad Dalen kr. 3 890
Dalen (personal) -
Gamle Vangen skule (vangen barnehage) -
Bustad Skerping kr. 5 000
Høydalen 10A  kr. 6 440 
Høydalen 10B kr. 6 120 
Høydalen 10C kr. 6 440
Høydalen 10D kr. 6 120
Høydalen 10E kr. 5 800
Høydalen 10F kr. 6 120 

 

Aurland Helsetun - 201 kr. 4 300
Aurland Helsetun - 202 kr. 4 300
Aurland Helsetun - 203 kr. 4 300
Aurland Helsetun - 204 kr. 4 300
Aurland Helsetun - 301 kr. 4 300
Aurland Helsetun - 302 kr. 4 300
Aurland Helsetun - 303 kr. 4 300
Aurland Helsetun - 304 kr. 4 300
Aurland Helsetun - 305 kr. 4 900

 

Bufellesskapet (5 rom) kr. 1 555

 

Tillegg: Garasjeleige Høydalen pr. månad -
Fiber/ breiband - eige abannement kr. 210
Straum eige abonnement

Ved eitt års leige kan satsen justerast etter konsumprisindeksen. 

Andre kommunale bygg

Utleige av kommunale bygg og idrettsanlegg

Aurlandshallen (AIS)

SAL

Minstepris (i tillegg 10% av billettninntekter over 10 000,-)  kr. 2 890
Leige av sal utan inntektsgivande arrangement kr. 1 610


Symjehall

Aldersbestemte klassar under 16år, inkl. 2 gardeobar kr. 470
Pris pr. time ut over ein time kr. 250 


Garderobe

Anna leige av symjehallen inkl. garderobar kr. 550
Pris pr. time ut ovoer ein time kr. 320 

 

Kafeteria                                                kr. 320Aurlandshallen, idrettsaktivitet - timepris

Born / unge under 18 år - heil hall kr. 280
Born / unge under 18 år - 2/3 hall kr. 230
Born / unge under 18 år - 1/3 hall kr. 130

 

Vaksen - heil hall                         kr. 550
Vaksen - 2/3 hall kr. 410
Vaksen - 1/3 hall kr. 280

 

Verksemder - heil hall kr. 700
Verksemder - 2/3 hall                  kr. 510
Verksemder - 1/3 hall kr. 340

 

Idrettslag - heil dag (alle grupper) - heil hall kr. 2 760
Idrettslag - heil dag (alle grupper) - 2/3 hall kr. 2 070
Idrettslag - heil dag (all grupper) - 1/3 hall kr. 1 380


Leige av klatrevegg har timepris tilsvarande 1/3 hall

 

Idrettsaktivetiet - årleg avtale (pr. time) 

Born og ungdom (under 18 år) - heil hall kr. 8 270
Born og ungdom (under 18 år) - 2/3 hall kr. 6 130
Born og ungdom (under 18 år) - 1/3 halll kr. 4 130

 

Vaksne - heil hall kr. 16 540
Vaksne - 2/3 hall kr. 12 400
Vaksne - 1/3 hall                                           kr. 8 270


 

Veksemder - heil hall kr. 20 670
Veksemder - 2/3 hall                                  kr. 15 480
Veksemder - 1/3 hall kr. 10 270

 

Dyrdal skule

Per døgn kr. 550

 

Andre kommunale bygg

Kantiner i kommunale bygge pr dag/kveld kr. 500
Kantiner kommunale bygg - helg kr. 750

 

Leige Hopastova etter avtale  
Utleige næringsbygg kontor m2 pr år kr. 1 100

 

Reinhald pr kvadrat pr gang kr. 17 


Alle prisar er basert på at leigetakar leverer tilbake bygget/lokale i rydda og reingjort stand. Eventuelt avvik vert fakturert ette medgått tid. 

Administrasjon

Pris og gebyr

Innsynskrav

Som hovudregel er innsyn gratis


Kopiering

A4 einsidig svart/kvitt kr. 2 
A4 einsidig farge kr. 4    

 

A4 tosidig svart/kvitt kr. 4
A4 tosidig farge kr. 6   

 

A3 einsidig svart/kvitt kr. 4
A3 einsidig farge kr. 6   

 

A3 tosidig svart/kvitt kr. 6
A3 tosidig farge kr. 10

 

Borgaleg vigsel

Rådhuset innbyggjar i Aurland kommune Gratis
Rådhuset ikkje innbyggjar i Aurland kommune kr. 500
Vigsel utanom rådhuset (må være rimeleg nær rådhuset) kr. 1 000

 

Brann og redningstenester

Feie og tilsynsgebyr

Pr pipe kr. 427
Pr pipe med to røykløp kr. 564

 

Leige og gebyrar

Leige av utrykkingsbil pr. påbegynte time kr. 1 170
Gebyr for unødig utryking ut over èi hendig per år kr. 4 980

 

Felles landbrukskontor

Satsar felles landbrukskontor - ÅLA

Fellingsavgift hjort - vaksen kr. 420
Fellingsavgift hjort - kalv kr. 230
Fellingsavgift elg - vaksen kr. 550
Fellingsavgift elg - kalv  kr. 280
Sal av fallvilt pr. kg. Inkl mva kr. 80


 

Søknad om konsesjon etter konsesjonslova kr. 5 000*
Søknad om deling etter jordlova kr. 2 000*

* makssatar bestemt i forskrift 

SIMAS

Gebyrforskrift for SIMSA IKS 2021. Framlegg til handsaming i eigarkommunane.

I samsvar med Ureiningslova §34 og Forvaltningslova §37 gjeld følgjande abonnementsystem i SIMAS IKS frå 01.01.2021. Alle prisane er inkl mva.

HUSHALDNINGSRENOVASJON

Samla årsgebyr inkluderer grunngebyr og variabelt gebyr for restavfallsdunk etter størrelse. Grunngebyret inkluderer faste kostnader til administrasjon, innsamling, henteordning av juletre, tøy, innsamlingsaksjonar, drift av returpunkt, mottak og drift av miljøstasjonane og informasjonsarbeid. Det faste gebyret er likt for alle abonnementseiningar, uavhengig av dunkstørrelse og kor mykje avfall som vert henta. Grunngebyret er for år 2021 på kr 3.105,—, likt med for år 2020.

Variabel del av gebyret inkluderer kostnader til handsaming av avfallet i Festingdalen og slutthandsaming internt eller eksternt. Prisen avhenger av størrelse på dunk for restavfallet. Alle abonnenter skal minst betale gebyr som for småhushald (80 l restavfallsdunk).

Dunk for glas- og metallemballasje er utlevert som ei prøveordning i Luster og Lærdal ] 2020. Denne dunken er satt opp med tømming kvar 8. veke. Det kan bli endring i tømmefrekvens på denne dunken som følgje av evaluering etter prøveperioden.
 

1. SMÅHUSHALDABONNEMENT

l dette abonnementet inngår tre 140 lbehaldarar og ein 80 l behaldar til restavfall.
Henting av våtorganisk avfall kvar 2. veke
Henting av restavfall kvar 4. veke
Henting av papp/papir/plast kvar 4. veke
Henting av glas— og metallemballasje kvar 8. veke (frå hausten 2021)
 

Pris pr abonnement pr. år  kr. 3 791


2. NORMALHUSHALDSABONNEMENT

l dette abonnementet inngår fire 140 l behaldarar.
Henting av våtorganisk avfall kvar 2. veke
Henting av restavfall kvar 4. veke
Henting av papp/paplr/plast kvar 4. veke Henting av glas- og metalemballasje kvar 8. veke (frå hausten 2021)

Pris pr. abonnement pr. år kr. 4 085

 

3. STOR HUSHALDSABONNEMENT

l dette abonnementet inngår tre 140 l behaldarar og ein 240 l behaldar til restavfall.
Henting av våtorganisk avfall kvar 2. veke
Henting av restavfall kvar 4. veke
Henting av papp/papir/plast kvar 4. veke
Henting av glas— og metallemballasje kvar 8. veke (frå hausten 2021)
 

Pris pr. abonnement pr. år kr. 4 771

 

4. EKSTRA STORHUSHALDSABONNEMENT

l dette abonnementet inngår tre 140l behaldarar og ein 660I behaldar til restavfall
Henting av våtorganisk avfall kvar 2. veke
Henting av restavfall kvar 4. veke
Henting av papp/papir/plast kvar 4. veke
Henting av glas- og metallemballasje kvar 8. veke (frå hausten 2021)
 

Pris pr. abonnement pr. år kr. 7 725

 

5. NEDGRAVDE FELLESLØYSINGAR

Bruken av nedgrave aviallsløysingar skal dimensjonerast i kvart enkelt tilfelle, og skal minst ha kapasitet som normalhushaid.

Pris pr. abonnement pr. år kr. 3 791

 

RABA'ITORDNINGAR

A) HEIMEKOMPOSTERING:

Krav for komposteringsrabatt på renovasjonsgebyret er godkjent varmkompostbinge eller anna godkjent omdanningsprosess, til dømes bokashi, som er i drift året rundt og kursbevis. Ein lyt også ha fylt ut skjema for søknad om helmekompostering. Abonnenter som delar dunkar og som har felles heimekompostering, vil begge få fullt frådrag. Abonnenter som har kompostavtale kan kostnadsfritt hente ein sekk kompoststrø pr år på næraste gjenbruksstasjon.

SIMAS gjev tilskot på kjøp av ny kompostbinge for varmkompostering eller nytt utstyr til anna godkjent omdanningsprosess med kostnad over kr 1.000 på 25 % av prisen, maksimalt kr 500.-.

Dette gjeld fyrste gongs innkjøp.

Fråtrekk for heimekompostering kr. 343

 

B) RABATI' FOR DELING:

Ved deling av restavfallbehaldar kan ein oppnå reduksjon i den variable delen. Om det til dømes er to eigedomar som deler sin 140 lrestavfallsbehaldar, betalar kvar av eigedomane for halve behaldaren kvar. Kravet for å inngå delingsavtale er at eigedomane er naboar. eller ligg innafor rimeleg avstand (100m). Dersom ein skal ha fråtrekk for kompostering samstundes med deling av restavfallsdunk er det eit krav at begge abonnentane komposterer.

Maks bueiningar som kan dele restavfallsdunk (140l) er 3.


TILSKOTSORDNINGAR

A) TØYBLEIETILSKOT

SIMAS gjev tilskot til kjøp av nytt utstyr. SIMAS stiller og krav til kvittering.
Døme 1: Kjøper du tøybleier til kr. 1.500, får du kr. 750 i tilskot av SIMAS.
Døme 2: Kjøper du tøybleier for kr. 2.500, får du kr. 1.000 ] tilskot av SIMAS.

 

HYTTERENOVASJON OG FRITIDSBUSTAD

For hytterenovasjon vert gebyret regulert etter fire kriterier:
1. Hytter som er eigd av firma/institusjoner/private eller lag der formålet er utleige. Bustader som har fått godkjenning «nytta til fritidsformål» ligg og i denne kategorien.
2. Adkomst: Avstand frå køyrbar veg (bil), togstasjon (tog) eller brygge (båt) til hytta mindre enn 1 km. Uavhengig om vegen er stengd deler av året.
3. innlagt vatn
4. innlagt straum

Kategori 1: Hytter som er eigd av firmalinstitusjonarlprivate eller lag der formålet er utleige. Bustader som har fått godkjenning «nytta til fritidsformål» ligg og i denne kategorien.

Pris pr. abonnement pr. år kr. 3 791

 

Kategori 2: Oppfyller to av kriteria

Pris pr. abonnement pr. år kr. 2 043

 

Kategori 3: Oppfyller eitt av kriteria

Pris pr. abonnoment pr. år kr. 1 430

 

Kategori 4: Oppfyller 0 av kriteria

Pris pr. abonnement pr. år kr. 817   

 

SLAMRENOVASJON

Eigar vil få varsel to veker før tømming. Eigar som har bustadadresse utanom kommunane der slammet skal tømast. får varsel 4 veker på førehand.

Storleik 0-4,5 m3:
Pris pr abonnement pr år

Årleg tømming kr. 2 768
Tømming kvart 2. år kr. 1 386
Tømming kvart 4. år kr. 737

 

Større enn 4,5 m3:
Pris pr abonnement pr år

Årleg tømming kr. 615 - pr m3
Tømming kvart 2. år kr. 307 - pr m3
Tømming kvart 4. år  kr. 154 - pr m3

 

Ekstra-lnødtømming

Nødtømming: Dette er tømming av slamtank som må skje innan 24 timar, eller som må skje før neste periode renovatøren har anna tømming i området.

Ekstratømming: Dette er tømming av slamtank som kan skje utanom ordinær tømmefrekvens, når renovatøren er i området og maks 5 km frå området der dei utfører ordinær tømming.

Pris pr tømming:

Slamtank mindre enn 4,5 m3, ekstratømming kr. 3 556
Slamtank mindre enn 4,5 m3, nødtømming kr. 9 613
Slamtank større enn 4.5 m3, ekstratømming kr 789 pr m3
Slamtank større enn 4,5 m3, nødtømming kr 2 135 pr m3