Etter Plan- og bygningslova §25 har kommunen plikt til å føre tilsyn i byggesaker med
at tiltaket gjennomførast i samsvar med gjevne løyve og føresegner gjeve i eller i medhald av denne lova.

Ansvaret for tilsyn i byggesaker i Aurland kommune, er lagt til eining for forvaltning og utvikling. 
Byggetilsynet er organisert etter integrert tilsyn, der byggesakshandsamar både handsamar byggesaka og samstundes fører tilsyn.

Strategi for tilsyn etter plan- og bygningslova for tilsyn i byggesaker er tilgjengeleg i menyen til venstre under Strategi for byggetilsyn i Aurland kommune.

Halvårlege tilsynsprogram for teknisk vil skildre alle normale aktivitetar for å planleggja, gjennomføra og følgje opp tilsyn med byggesaker i perioden er tilgjengelege under menypunktet tilsynprogram 

Tilsyn skal avsluttast med ein sluttrapport (tilsynsrapport) . Sluttrapport i perioden er tilgjengeleg under menypunktet tilsynsrapport.