Bustadpolitisk handlingsplan vart vedteken av kommunestyret 13.02.20:

KS-007/20 Vedtak: Bustadpolitisk handlingsplan vert vedteken med endringane skildra i vurderinga. Planen skal vere eit grunnlag i planstrategien og kommuneplanen sin samfunnsdel. Tiltakslista vert rullert i samband med økonomiplanen. Med bakgrunn i Bupolitisk handlingsplan 2020-2030 for Aurland kommune vert det sett i gang arbeid med utgreiing av bruk av nullkonsesjon i heile eller deler av kommunen. 

Saksutgreiinga finn du her.

Den bustadpolitiske handlingsplanen finn du her.