Kommunestyret fastset barnehagesatsane. Betalinga for eit barnehageår vert delt over 11 månader, der julimånad er betalingsfri.

 
Barnehagesatsar 2021
Heil dag Storleik plass Tid /dagar Tid /dagar Pris 2021
Heil dag 100% plass 5 dagar/veke kl. 07.00 - kl. 16.30 kr 3.135,- pr. mnd
 

Delt plass: %  - vis av heildagsplass.

Søskenmoderasjon:
50% reduksjon for 2. søsken
75% reduksjon for vidare

For fleksibelt barnehagetilbod vert foreldrebetalinga 180,- kr/dag.
Gebyr for sein henting vert kr 169,- . 

Betaling for mat/frukt kjem i tillegg til barnehagesatsane.
 
*Som prinsipp gjeld nasjonal maksimalpris. 

Garantiordning
Frå 1.mai 2015 vart det innført garantiordning for foreldrebetaling. Ingen skal betala meir i foreldrebetaling enn 6% av den samla skattepliktige inntekta til huslyden. 

Aurland kommune administrerer ordninga for alle barnehagebarn som er heimehøyrande i kommunen.

Søknad: Redusert foreldrebetaling - link til søknadsskjema

Legg ved kopi av den(dei) siste sjølvmeldinga(ne).

 

Gratis kjernetid 

”Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Søknad: Gratis kjernetid - link til søknadsskjema

Legg ved kopi av den(dei) siste sjølvmeldinga(ne).