Hovudmål
Brannvernet i Aurland skal vera innsatsstyrke ved akutte ulukkessituasjonar for å sikra menneske, dyr, miljø og materielle verdiar.

Kva er tenesta?
Vera innsatsstyrke ved brannar, ulukker, akutt forureining, samt i andre akutte situasjonar.
Døgnkontinuerlig vakt som også inneheld teknisk vakt og vakt for tryggleiksalarmar.

110 sentralen i Florø er operativ heile døgnet og formidlar brannvarsling til Aurland brannvesen.
Overbefalsvakta rykker ut ved behov ved tryggleiksalarmar og ved henvendelsar på vaktnummer teknisk vakt.
Opplæring og kurs internt og grunnkurs for deltidsmannskap for Aurland Og Lærdal brannvern.
Beredskapsøvingar og evakueringsøvingar for særskilde brannobjekt etter førespurnad og kapasitet.
Luftfylling av vassdykkarflasker og utlån av utstyr.
Vasskøyring til brønnar og spyleoppdrag.
 
Kven gjeld tenesta for?
Tenesta gjeld i utgangspunktet for alle fastbuande og andre som mellombels oppheld seg i Aurland samt alle verksemder.
 
Innhaldet i tenesta 
Brannberedskap:
  • Døgnkontinuerlig vakt.
  • Bistand ved beredskapsøvingar i institusjonar og bedrifter og kommunale bygg.
·         Innsatsstyrke ved brann, trafikkuhell og andre akutte situasjonar.
·         Opplæring og kursing interne kurs og øvingar samt kurs for Aurland og Lærdal når det gjeld grunnkurs for deltidspersonell.
·         Beredskapsøvingar og evakueringsøvingar for særskilde brannobjekt etter førespurnad og kapasitet.
·         Luftfylling av vass- og røykdykkarflasker
·         Vasspumping
·         Vasskøyring - brønnfylling - spyling
·         Bråtebrann
·         Utlån av utstyr
·         Bålbrenning
 
Anna beredskap:
·         Tryggleiksalarmar
·         Teknisk vakt
·         Sakshandsaming av ureiningsaker etter arbeidstid sjå elles tenesterklæring for teknisk eining.
 
Sjå elles tenesteerklæring for brannvernet i Aurland kommune brannførebyggjande og kommunal beredskap. 
 
Kva kan du forventa av tenesta?
Vere innsatsstyrke ved brannar, ulukker, akutt forureining, samt i andre akutte situasjonar.
Døgnkontinuerlig vakt som i tillegg til brannvakt også inneheld teknisk vakt og vakt for tryggleiksalarmar.
 
110 sentralen i Florø er operativ heile døgnet og formidlar brannvarsling til Aurland brannvesen.
Aurland Helsetun mottek tryggleiksalarmar og varslar overbefalsvakta ved behov.
 
Teknisk vakt kan ein nå ved å ringa 57 6 3 29 05 etter arbeidstid.
Dette er ein vaktordning som omfattar alt innan veg, vatn, avløp, brøyting m.m.
Teknisk vakt har også ordna med å opna riks og fylkesvegar etter ras.
 
Tenesta utfører nærare bestemte beredskapsmessige oppgåver i krigs- og krisesituasjonar.
 
Sakshandsamar i saker som gjeld Lov om vern mot brann og Lov om forureining (akuttsaker) for saker utanom arbeidstid. På dagtid ta kontakt med teknisk eining.
 
Kva forventar tenesta av deg?
Den enkelte si plikt til å førebyggje og avgrense skadeverknadene ved brann, eksplosjon og anna ulukke.
Alle pliktar å vise allmenn aktsemd og opptre på ein slik måte at brann, eksplosjon og anna ulukke vert førebygd.
Kvar og ein pliktar ved brann, eksplosjon eller anna ulukke straks å melda frå til dei som er utsette for fare og ved behov varsle naudalarmeringssentral 110. Det same gjeld ved overhengande fare for ei slik hending.
Alle som oppheld seg nær ein brann, eksplosjon eller anna ulukke pliktar etter evne å gjere det som er muleg for å avgrense skadeverknadene.

 
 
Kva kostar tenesta?
Beredskapstenester som er lovpålagde er gratis. Det omfattar beredskap og hjelp ved brannar, ulukker og andre akutte situasjonar.
Ved akutt forureining skal utgiftene dekkast av den som forureinar, heimla i lov om forureining.

 
Korleis går du fram for å søkja om tenesta?
Ring tlf. 110 viss det oppstår ei akutt hending som du trur brannvesenet kan hjelpa til med å løysa.
Dersom hendinga ikkje krev handling straks, kan du ringja vakttelefonen på tlf. 57 63 29 05 etter arbeidstid.
På dagtid ringer du 57 63 29 00 og spør etter hjelp alt etter kva hending som har skjedd.
Ureiningssaker ring 57 63 29 10 på dagtid og 57 63 29 05 etter arbeidstid.
 
Lovgrunnlag
Kvar kan du klaga?
Klage på vedtak skal sendast skriftleg til Aurland Kommune ved Brann og Kommunal Beredskap.
 
Besøksadresse:
Aurland Rådhus
Postadresse: Brann og Kommunal Beredskap
5745 Aurland
Telefonar/telefax: 57 63 29 10 / 57 63 29 01