Representant for barn og unge i plansaker i valperioden 2019-2023 er  Anita Lærum. Vara er Jon Olav Stedje.

Plan og bygningsloven

Veileder om barn og unge i plan og byggesak