Johs. Vinjum kunstnarstipend

Ny søknadsfrist vert kunngjort.

Johannes Vinjum (1930-1991) blei fødd i Aurland. Tross for svak helse, og kanskje på grunn av svak helse, byrja han som 19-åring på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. I dei tre år han studerte her, blei det lagd merke til talentet hans. Teiknelærar Carl Von Hanno kalla han ”den største naturbegavelse som har levd”

I 1954 debuterte han med stor sukses på Statens Høstutstilling, men den eigentlege debuten fant ikkje stad før 24 år seinare med målarutstilling i Kunstnarforbundet og teikningar i Galleri K. I 1984 blei han valt til festspelutstillar i Bergen.

Vinjum budde i Oslo, men var sterkt knytt til Aurland heile livet. Naturen med fjord og fjell går ofte att i bileta hans. På utanlandsreisene sine blei han spesielt fenga av Chartreskatedralen. Ofte markerte han det overveldande i eit fjell eller ein katedral med ein liten menneskefigur.

Kunsten til Vinjum var i nokon grad inspirert av impresjonismen, som han kombinerte med ein heilt personleg malemåte.

I 2015 hadde Johannes Vinjum fylt 85 år. Dette er bakgrunn for diverse aktivitetar rundt Johannes Vinjum i 2015, blant dette utlysing av kunstnarstipendet.

Johs. Vinjum minnelegat
Då Vinjum døydde i 1991, fekk Aurland kommune ei kunstgåve, som består av om lag 120 bilete, skisser og personlege eigendelar som har høyrd til Johannes Vinjum. Denne er utstilt i Vinjum Galleriet i det gamle Heradshuset på Aurlandsvangen.

Johs. Vinjum minnelegat er oppretta av Aurland kommune og har ein grunnkapital på kr. 250 000. Legatet sitt føremål er ved stipend å innby kunstnerar innan visuell kunst til bu- og arbeidsopphald i Aurland. Som motyting skal stipendmottakar leggje att eit kunstarbeid som skal tilfalla Aurland kommune og brukast slik legatstyret bestemmer.

Vedtektene for Johs. Vinjum minnelegat finn du her

Reglement for Johannes Vinjum kunstnarstipend for 2015 var:

 • Deltaking er open for målarar, grafikarar, teiknarar og fotografar

 • Stipendet består av ein pengesum på kr. 25 000,--

 • I tillegg mottar vinnaren opphald i Aurland i to veker.

 • Reiseutgiftar for stipendmottakar blir dekt til ein sum på maks. kr. 3000,--

 • Stipendmottakar får moglegheit til å stille ut i Galleri Vinjum/ Heradshuset.

Stipendmottakar forpliktar seg til

 • opphald i Aurland kommune i minimum to veker

 • å leggja att eit kunstverk inspirert av Johannes Vinjum, som skal tilfella Aurland kommune og brukast slik legatstyret bestemmer.

På kva måte deltek du?
Send ein elektronisk søknad til post@aurland.kommune.no med tittel Søknad Johannes Vinjum kunstnarstipend 2015”
Søknaden skal bestå av:

 • Søknadsbrev med motivasjon for søknaden

 • Personleg informasjon og CV

 • Maksimal 10 bilete av eiget verk i PDF format

Aurland kommune returnerar ikkje dei innsendte søknadane/ PDF-bilete. Aurland kommune skal ikkje bruke det tilsendte materiell i kommersiell forstand eller i utstillingar. Dette gjeld ikkje stipendmotakaren.

Søknadsfrist: 01. august 2015

Tildelingsprosess

 • Stipendjuryen består av legatstyret (5 personar), tenesteleiar for kultur i Aurland kommune og eit medlem med profesjonell kunstbakgrunn

 • Jurymedlem rangerar søknadar kvar for seg og møtast i eit jurymøte i august 2015

 • Når juryen har komma til konklusjon blir resultatet kunngjort i oktober 2015, og det blir gjort avtalar om utdeling av stipend, opphald i Aurland, utstilling, m.m. med stipendmottakaren

Nærmare informasjon:
Aurland kommune/ kulturavdeling
Monica Hille  – tenesteleiar kultur
Tlf. 91 54 11 78
E-post: monica.hille@aurland.kommune.no

 

 

 

Galleri Vinjum opna 9.mai 2015
BILDE: Galleri Vinjum i Heradshuset

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland