Teknisk

Leiar: Reinhardt Sørensen
Telefon: 57 63 29 10
Mobil: 959 84 604

E-post: Reinhardt Sørensen 
 

Hovudoppgåver:
Kommunal driftseining omfattar både serviceoppgåver og forvaltning. Oppgåvene er lovpålagde eller etter eigne vedtak i kommunen.

Dei kan i hovudtrekk nemnast slik:

 • Kartlegging, oppmåling, adressering og geografisk informasjon
 • Plansaker (ikkje strategiske), byggesaker og frådeling
 • Planlegging og utbygging av kommunaltekniske anlegg.
 • Drift, vedlikehald, kontroll og tilsyn med kommunaltekniske anlegg som vegar, vassforsyning og avløpsanlegg. 
 • Drift og vedlikehald av grøntareal.
 • Drift av miljøstasjon for SIMAS.
 • Sikring mot ras og flaum.
 • Gatelys.
 • Tilskot til private vegar, private vassverk og bustadbygging utanfor kommunale

Brann

Brannsjef: Reinhardt Sørensen 
Telefon: 57 63 29 10 
Mobil: 959 84 604
E-post: reinhardt.sorensen@aurland.kommune.no 

Oppgåvene er lovpålagde og i tillegg vert det utført serviceoppgåver for å kunna yta så god service som mogleg til publikum, firma og eigarar av bygg.
 
Hovudoppgåver
Brannførebyggjande:
 • Tilsyn i særskilte brannobjekt
 • Opplæring og kursing
 • Informasjonstiltak
 • Motivasjonstiltak

Brannberedskap: 
 •         Innsatsstyrke ved brann, trafikkuhell og andre akutte situasjonar.
 •        Opplæring og kursing
 •        Handslokkarar (Pulverapparat, skumapparat, Co2 apparat og husbrannslangar m.m) - Kontroll, service og sal.
 •        Luftfylling av vass- og røykdykkarflasker
 •        Vasspumping
 •         Bruk av fyrverkeri
 •         Vasskøyring - brønnfylling - spyling
 •        Bråtebrann
 •         Utlån av utstyr
 •        Bålbrenning
 •         Tryggleiksalarmar
 •         Teknisk vakt
 •        Feiing
 •        Informasjon
 •        Tilsyn
 •        Kommunal beredskap
 •  
 

 

 

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.