Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Prøveboring etter kvikkleire i Flåm

I løpet av dei neste vekene vil det bli gjennomført prøveboring på fleire stader i Flåm. Dette vert gjort i samband med det pågåande arbeidet med områdeplanen for Flåm for å avklare om det finst kvikkleire i grunnen.

Bilde som viser punkta for prøveboringa

Oppstart av arbeidet med ny arealdel og høyring av planprogram

Aurland kommune har starta arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen for Aurland kommune 2024-2034. I første omgang vert planprogrammet - planen for planen, sendt ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Utsnitt frå gjeldande arealdel

Fleire område i kommunen er aktuelle som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse

I Aurland kommune er Aurlandsdalen, Flåmsdalen og verdsarvområdet foreslått som Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA-område). KULA er eit register utarbeida av Riksantikvaren og skal vere eit kunnskapsgrunnlag som kommunen må ta omsyn til i planlegginga. Riksantikvaren har sendt ut ein rapport som ligg på høyring fram til 18.november og det er mogleg for alle å sende innspel til denne rapporten.

Forside av rapporten Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Sogn og Fjordane

Vidare arbeid med områdeplanen for Flåm

Det må framleis gjerast noko arbeid med områdeplanen for Flåm knytt til det ustabile fjellpartiet Stiksmoen og andre motsegn. Kommunen jobbar mot å få på plass eit nytt høyringsforslag til august.

Faresone knytt til det ustabile fjellområdet Stiksmoen

Nye utgreiingar om skred og flodbølgje frå fjellpartiet Stiksmoen

Aurland kommune har motteke ei oversending frå NVE som inneheld informasjon om fare- og risikoklassifisering, flodbølgemodellering og faresoner frå fjellpartiet Stiksmoen. Oversendinga frå NVE inneheld utgreiingar frå Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Norges Geologiske Institutt (NGI).

HØYRING – frå Namnenemnda

Namnenemnd i Aurland kommune har i møte 04. februar 2022 behandla 1 sak som skal ut på høyring.

Kommunevåpen Aurland kommune