Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Områderegulering for Flåm sentrum

Statusoppdatering områdeplanen for Flåm

Utval for plan og eigedom hadde ei avklaringssak knytt til områdeplanen for Flåm oppe til politisk behandling 31.august. Saka vart utsett og det vart gjennomført eit møte i Flåm Samfunnshus 30.september slik at innbyggjarane og andre aktørar fekk lov til å kome med innspel til saka før den vart behandla politisk. No har saka på vore oppe til politisk behandling på nytt og det er gjort vedtak i saka.

Planavgrensing områdeplan Flåm

Statusoppdatering områdeplanen for Flåm

Det siste halvåret har det vorte arbeidd med dei siste nødvendige utgreiingane i grunnlagsmaterialet til områdeplanen for Flåm. Her er ei statusoppdatering for det vidare arbeidet.

Planavgrensing områdeplan Flåm

Status - kartlegging av naturbasert sårbarheit

Kommunen har i samband med områderegulering for Flåm sentrum gjennomført nærare vurdering av naturbasert sårbarheit, i høve skred, flaum, erosjon og stormflo.