Reglement for Johannes Vinjum kunstnarstipend:

 • Deltaking er open for målarar, grafikarar, teiknarar og fotografar
 • Stipendet består av ein pengegåve

 • I tillegg mottek vinnaren opphald i Aurland ei helg.

 • Reiseutgiftar for stipendmottakar blir dekt til ein sum på maks. kr. 3000,-

 • Stipendmottakar får moglegheit til å stille ut på Galleri Vinjum i  Heradshuset.

Stipendmottakar forpliktar seg til:

 • opphald i Aurland kommune ei helg, eventuelt med ei utstilling

 • å leggja att eit kunstverk inspirert av Johannes Vinjum, som skal tilfella Aurland kommune og brukast slik legatstyret bestemmer.

På kva måte deltek du?

Send ein elektronisk søknad til post@aurland.kommune.no med tittel Søknad Johannes Vinjum kunstnarstipend”
Søknaden skal bestå av:

 • Søknadsbrev med motivasjon for søknaden

 • Personleg informasjon og CV

 • Maksimal 10 bilete av eiget verk i PDF format

Aurland kommune returnerar ikkje dei innsendte søknadane/ PDF-bilete. Aurland kommune skal ikkje bruke det tilsendte materiell i kommersiell bruk eller i utstillingar. Dette gjeld ikkje stipendmottakaren.

Søknadsfrist: blir kunngjort på heimesida til Aurland kommune. 

Tildelingsprosess

 • Stipendjuryen består av 5 personar: legatstyret (3 personar), tenesteleiar for kultur i Aurland kommune og eit medlem med profesjonell kunstbakgrunn

 • Jurymedlem rangerar søknadar kvar for seg og møtast i eit jurymøte.

 • Når juryen har komen til konklusjon blir resultatet offentleg kunngjort, og det blir gjort avtalar om utdeling av stipend, opphald i Aurland, utstilling, m.m. med stipendmottakaren