Reguleringsendring for tilkomst til Flåm skule - vedtak av plan

21. april 2016

Med heimel i plan- og bygningslova §12-12 har Aurland kommunestyre i møte 14.04.2016 sak 031/16, vedteke reguleringsendring(detaljregulering) for tilkomst til Flåm skule.

Les mer

Reguleringsplan for Flåm kyrkje - Flåmshagen - vedtak av plan

21. april 2016

Med heimel i plan- og bygningslova §12-12 har Aurland kommunestyre i møte 14.04.2016 sak 030/16, vedteke reguleringsplan(detaljregulering) Flåm kyrkje - Flåmshagen.

Les mer

Tilkomst Flåm skule - vedtak i kommunestyret 19.mars 2015

20. mars 2015

Det vert bygd ei mellombels bru ved Flåm skule som vist på vedlagte situasjonsplan. Plasseringa er gjort slik at det skal vera mogleg å plassera ei permanent bru i tilknytning til skulen utan å komme i konflikt med den midlertidige brua.

Arbeidet med framføring av kommunalt vatn til skulen vert forsert, slik at dette er på plass i god tid før skulestart hausten 2015. Arbeidet med å utbetre øydeleggingar på skuleområdet må setjast i gang snarast.

Kostnaden med mellombels bru vert finansiert med skjønsmidlar.

Formannskapet vert valt som byggenemnd  og får ansvaret for søknadar og gjennomføring.

Samrøystes

Les mer

Kontaktinformasjon

Kommunal driftseining
Tenesteleiar KDE
Reinhardt Sørensen 
tlf.57 63 29 10
mobil 959 84 604

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE)

Svein Arne Vågane
Epost: sav@nve.no
Tlf: 22 95 95 35