English Deutsch  
A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Lytt til teksten:

Flaum i Flåmsdalen - status


Buss for båt fredag - ny tid
Avgangstid BUSS for båt fredag 31. oktober er endra:

Det vert slike avgangstider:
Frå Flåm under E16 brua/Fretheimsbrua: 06.30
Frå Aurland v/rådhuset: 06.45

Frå Ingafossen 14.40 til Aurland og Flåm.

Skulen er orientert om ankomsttid, og tek omsyn til det i høve til dei som skal ha heildagsprøve fredag.
 

Status for vegane:
Det vert jobba for at vegen heilt opp til Nils Heggdal vert klar og opna utpå seinkvelden/natt til fredag 31. oktober. På Brekkesida er vegen ope fram til Haugen Gardsmat.
Det er usikkert når vegen til Undredal vert klar og opna.

 Straumforsyning:
Det er no straum opp til Molstein. Området frå Molstein til og med Ryo har enno ikkje fått tilbake straumen. Aurland Energiverk jobbar med å få dette på plass.
Aurland Energivek AS sine abonnentar vert oppmoda om å begrensa forbruket til eit minimum, og ikkje nytta elektroisk oppvarming.

 

Behov for bustad:
Aurland kommune oppfordar folk til å melde inn ledig bustader. Meld inn på 57 63 29 00.
 

Vassforsyning:
Aurland kommune melder om at hovudvassforsyninga til Aurlandsvangen er broten. Ber om at inbyggjarane sparar på vatnet. Brotstaden ligg mellom Sogneporten og Skaimshagen og på denne strekninga er folk utan drikkevatn.
For bebuarar i Undredal oppfordrar kommunen at ein kan ta kontakt med dei som har private brønnar for å få tak i vatn.
 

Kokepåbod:
Kokeforbodet i Flåm er oppheva, men vatnet må fortsatt kokast i Aurland.
 

Helikopter synfaring:
Det blir no føreteke helikoptersynfaring av Flåmsvaddraget. Med på synfaringa er NVE, Jernbaneverket, E-co og Aurland kommune, der ein ser på kritiske punkt i høve fare for demning i elv. Synfaringa danna grunnlag for politiet si vurdering for om folk kan flytte innatt i evakuerte område, eventuelt delar av område.


Helsing frå Statsministreren:
Statsminister Erna Solberg  har ringt ordførar Noralv Distad idag og ho har fått oppdatering av situasjonen. Ho har bedt om at det vert formidla helsing til alle berørte av flaumen og alle som har hjulpet til med evakuering og krisehandtering.

Det er og kome tilsvarande helsing frå Olje- og energiminister Tord Lien.

Les mer

Planar og prosjekt

I menyen til venstre finn du alle planar og prosjekt som er ferdige, pågår eller som skal kome i framtida.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland


Tenesteleiar kommunal driftseining
Reinhardt Sørensen    
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Rådgjevar 
Jan Olav Å. Møller
tlf 57 63 29 73
mob 959 84 656

Rådgjevar
Ingunn Bårtvedt Skjerdal
tlf 57 63 29 11

 

 

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar

Web levert av CustomPublish AS