Møteplan 2018

Oversikt over møte i politiske utval 2018 finn du her: 

Plan for møte i politiske utval i 2018
Utval Kl. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.   Nov.    Des.
Kommunestyret 17.00   8   5**

3 -
avlyst

31 - ekstramøte

21***     13
(ny dato)
  1 13
Administrasjonsutvalet* 10.00               6           6
Formannskapet 12.00 25   8 19 24 - ekstramøte  onsdag
6
    6 onsdag
24

8 - ekstramøte

22 (ny dato)

6
Næringsutvalet*                          
Plan og utvikling 12.30 22   5 16   4
21-
ekstramøte
    3 15 19(ny dato)  
Omsorg, oppvekst og kultur 12.30 22   5 16 23 4     3 15 19 (ny dato)  
Prosjekt, drifts- og eigedomsutvalet 12.30 22   5 16   4     3 15 19 (ny dato)  

Ordføraren/leiaren i utval kan kalla inn til ekstra møte ved behov. Dersom det ikkje er saker, kan ordførar/leiaren også avlysa oppsett møte.

Kommentar til utval/møte merka med*:
*        Administrasjonsutvalet: Fast møtedato ikkje oppsett med unnatak av møte i samband med handsaming av budsjett og økonomiplan. Leiar kallar inn til møte ved behov.
*        Næringsutvalet*: Fast møtedato ikkje oppsett. Leiar kallar inn til møte ved behov.
**      Strategiseminar med kommunestyret, hovudtillitsvalde og leiarar i Aurland kommune. Dagsseminar med start kl. 09.00.
***     Kommunestyremøte med "Eigarskapsdag", der ordførar inviterer selskap som Aurland kommune har særlege eigarinteresser i. Desse får høve til å orientere kommunestyret nærare om drift og utfordringar. Aurland kommune sitt rekneskap, åprsmelding og 1. tertialrapport vert handsama i dette møtet.

Formannskapet har budsjettkonferanse i september. Møtedato ikkje oppsett.
I samband med møte i formannskapet kan det og bli møte i fondstyret, kommuneplannemnda og kommunalt klageorgan.

Møteplan er samordna med andre politiske aktivitetar, årshjul Aurland kommune og eigarskapsmedlding vedtatt 06.04.2017.

Skulefri: Vinterferie veke 8. Hausferie veke 41 .

Møteplan Aurland hamnestyre 2018 
Måndag 29. januar
Torsdag 12. april
Onsdag 9.mai
Onsdag 12. september
Onsdag 21. november


Møteplan Kontrollutvalet 2018

Møteplan Aurland Eldreråd 2018 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Margunn Tolleshaug

Telefon: 57 63 29 35
Mobil:971 36 237

E-post:
Margunn Tolleshaug

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland