Mellombels løyve til å nytte gang og sykkelveg ved Kolakaien i Flåm

Aurland kommune må stenge den kommunale vegen for å oppgradere VA anlegg, samt kabelgrøft for lavspent/høgspent/fiber og gatelys på strekninga Viki - Fretheim og eit avgrensa område på A-feltet i Flåm.

Statens vegvesen har gjeve mellombels løyve til å nytte gang- og sykkelveg som køyreveg og tilkomst til eigedommar.

Statens vegvesen sitt vedtak:

Med heimel i veglova § 40 og §43 gir vi mellombels løyve til utvida bruk av avkøyrsle frå E 16, hp 7, m 0,136 til Kolakaien gnr. 36 bnr. 171 i Aurland kommune i samsvar med søknad. Planlagt oppstart på arbeidet er 13.03.2017, og seinast 20.03.2017, og arbeidet skal seinast vere ferdig og klargjort for asfaltering innan 01.05.2017.

Skilting

Aurland kommune dekker til skilta i samband med planlagt stenging av kommunal veg 1425, og tildekkinga må skje på ein forsvarleg måte slik at det ikkje kan oppstå usikkerheit.

Vedtaket trer i kraft frå den dato skilta er dekka til og seinast fram til 1. mai 2017.

Eksisterande skilt som skal tildekkast.pdf 

Kartutsnitt Flåm - Kommuneplan 2008-2020.pdf

 

Tilkomst via E16 - Situasjonskart.
Tilkomst via E16 - Situasjonskart.
Situasjonskart - Fretheim - E16
Situasjonskart - Fretheim - E16
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap